شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت


Fa | En


 

مناقصه


1- طراحی و ساخت ساختمانهای پیش ساخته
2- تامین مالی و انجام عملیات اجرائی بخشی از پروژه های ساختمانی، کارگاهی و مسکونی سایت مجتمع پتروشیمی دهدشت
3- آگهی فراخوان ارزیابی کیفی متقاضیان جهت برگزاری مناقصه انجام عملیات اجرائی بخشی از پروژه های ساختمانی،کارگاهی و مسکونی سایت مجتمع پتروشیمی دهدشت
4- آگهی ارزیابی کیفی فراخوان عمومی شناسائی پیمانکار تامین مصالح، حمل و اجرای کانال جمع آوری سیلاب در محل سایت مجتمع پتروشیمی دهدشت